Öncelik Ürün ve Hizmet İnovasyonunda Ama…

18 Eylül 2013

İnovasyon GE Stratejisi

Farklı boyutları ile ürün ve hizmetlerde inovasyon, sekiz öncelikli inovasyon baslığından beşini oluşturuyor ancak iş süreçlerinden müşteri hizmetlerine kadar yeni inovasyon alanları da gelişiyor.

Türkiye’nin büyümesine paralel olarak iş hacmi artan şirketlerin varlıklarını daha güçlü sürdürmek için yöneldiği alanlar şunlar: Mevcut ürün veya hizmetlerin iyileştirilmesi, tamamen yeni ürün veya hizmetlerin, müşteri için daha uygun fiyatlı yeni ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, yerel şart veya koşullara göre kişiselleştirilmiş ürünlerin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi, daha sürdürülebilir ve çevre dostu süreçlerin, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi. Geçen yıllarda önemini, şirket performansına yaptığı etki ile kanıtlamış olan bu inovasyon alanları gelecek dönem için de öncelikli olmayı sürdürüyor.

Ayrıntılara bakıldığında, inovasyonun küreselleşme ile paralel ilerlediği görülüyor. İnovasyon konusunda şirketlerinde etkin konumlarda bulunan yöneticilerin mevcut ürünlerin iyileştirilmesine verdiği öncelik, rekabet ortamının geliştiğini ve şirketlerin buna uyum sağlamak için inovasyonu bir silah olarak kullanmayı öğrendiğini gösteriyor. Buna eşlik eden ürün inovasyonları, Türkiye’nin artan ihracatının etkilerini yansıtıyor. Müşteri için daha uygun fiyatlı yeni ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi, iç pazarda ve gelişmekte olan ülkelerdeki rekabetin doğal bir sonucu olurken daha sürdürülebilir, çevre dostu süreç, ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi gelişmiş ülke pazarlarındaki duyarlılıklara işaret ediyor. Tamamen yeni ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi ise, Türk şirketlerinin farklı ve farklılaşan pazarlarda kendilerine yer aradığının bir göstergesi. Ürün ile hizmet geliştirme ve satışa bağlı nakit akışı, şirketlerin ayakta kalmalarını sağlayan önemli bir unsurun göstergesi ancak uzun dönemli yönelime ya da sürdürülebilirliğe bakıldığında farklı özelliklerin de destekleyici olarak ürün ve hizmetlerin yanında yerini alması gerekiyor.

GE Küresel Yenilikçilik Barometresi’nin Türkiye ile ilgili analizinde yer alan üç madde, bu konuda da mesafe kat edildiğini ortaya koyuyor. Karlılığı artırmak için yeni iş süreçlerinin geliştirilmesi, rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir unsur olarak yöneticilerin yüzde 70’inin önem atfettiği bir konu oluyor.

Şirketlerin inovasyon odaklanmasının artık iş süreçlerinden iş modellerine kaydığı bir döneme giriyoruz. Bu, Türk şirketlerinin müşteri tabanının ve iş ortakları ağının genişlediğine işaret ediyor. İş modeli inovasyonunun yanı sıra yeni müşteri hizmetlerinin geliştirilmesine verilen önemin artması, da bu yöndeki büyümenin göstergesini oluşturuyor.

Şirketler, inovasyonu hayata geçirme konusunda önceliklerini sağlıklı bir biçimde şekillendirmeyi başarıyor. Müşterileri anlamak ve pazardaki evrimleşmeyi öngörmek ve yeni teknolojiler geliştirmek yüzde 83 ve 80 ile sırasıyla global rakamların 2 ve 14 puan üzerinde. Yenilikçi çalışanları çekmek ve elde tutmak ise, yüzde 71 ile global algıya yakın bir önem taşıyor. En iyi iş ortaklarını tanımlamak ve işbirliği yapmak, inovasyona uygun bir ortam ve kültür yaratmak ile risk almak ve yönetmek gibi konularda Türk şirketleri yabancılara denk önem vermeyi sağlayacak birikime ulaşmış durumda.

Şirketler yeni pazarlara girmek (yüzde 91; küresel ortalamanın 12 puan üzerinde), yeni teknolojilere erişmek (yüzde 86; küresel ortalamanın 7 puan üzerinde) ve mevcut bir ürün veya hizmeti iyileştirmek (yüzde 73) için ortaklık kurmak istiyor. Türk katılımcıların yüzde 66’sının şirketlerinin girişimciler veya diğer şirketlerle işbirliği yapmak istemesinin ana nedeni olarak belirttiği “yeni bir iş modeli keşfetme” ise küresel ortalamanın 12 puan üzerinde bir önem görüyor. Ancak ortak inovasyona olan bu talep kadar bunun önünde engellerin bulunması da tabloda açıkça tanımlanıyor. Gizlilik ve fikri mülkiyet koruma eksikliği yüzde 64 ile küresel ortalamayla aynı düzeyde endişe kaynağı. Şirketlerin sahip oldukları bilgi veya yeteneği kaptırma korkusu ise yüzde 61 ile küresel ortalamanın 16 puan üzerinde.

Fayda sağlayan yenilikçilik 

GE Fayda sağlayan yenilikçilikGE Küresel Yenilikçilik Barometresi, yenilikçiliğin faydasının algılanması noktasında Türkiye’nin iyi bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Şirketlerin ürün ve hizmet tarafında olduğu kadar iş süreçleri ve modellerinde de yenilikçiliğin faydasının farkına varması Türkiye’nin 2023 hedefleri için gereken yeni kurumsal yapılarını oluşturması için önemli bir başlangıç noktası sağlıyor. Geleceğe dönük zihin alıştırmasında iş süreç ve model inovasyonunun daha yukarıda yer alması ise daha umutlu olmaya olanak tanıyan bir tablo.

 

 

 

Kaynak: Fortune

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.